Søknad om utvinningsrett sendt inn for Gjersvik

Joma Gruver har søkt om utvinningsrett formineraliseringen i Gjersvik, som selskapet i dag har en undersøkelsestillatelsefor. Gjersvik inneholder ifølge en vurdering fra 1998 mineralressurser på ca 21000 tonn reserver og ca 931 000 tonn kjente og indikerte mineralressurser medinnhold på 1,51 % Cu og 1,21 % Zn. Alle mineralressurser er estimert under den australske JORC-koden. Gjersvikfunnet vil dermed kunne utgjøre et viktig satellittprosjekt for Joma-gruven med mulighet for å forlenge levetiden til Joma-gruvenmed inntil to år.
Sammendrag av søknad om utvinningsrett for Gjersvik
Joma Gruver AS har undersøkelsestillatelse for en mineralforekomst i Gjersvik og søker nå omutvinningsrett. Målet er å sikre Gjersvikforekomsten som en tilleggsressurs for den planlagte gruvedriften i Joma. Gjersvik var i drift i perioden 1993-1998 og leverte malm til gruvedriften i Joma, som den gang ble drevet av Grong Gruber. Søknaden om utvinningsrett er basert på en vurdering fra 1998 etter avsluttetdrift hvor mineralressursene ble anslått til ca 21 000 tonn reserver og ca 931000 tonn kjente og indikerte mineralressurser med innhold på 1,51 % Cu og 1,21%. Zn (Kilde: Status report for Gjersvik mine, Norway, January 1, 1998 by Ulf Johannesen). I søknaden om utvinningsrettigheter anslår i midlertid selskapet konservativt at minst 500 000 tonn med 1,51 % Cu og 1,21 % Zn kan utvinnes lønnsomt. Alle mineralressurser er historiske og er estimert i samsvar med Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC).
Selskapet er meget opptatt av at så mange som mulig som skal jobbe i gruven er bosatt i Røyrvik (eller nabokommunene). Dette er viktig for kommunene, men også for oss som arbeidsgiver som vil ha en stabil arbeidsstokk med lokal tilhørighet. En vei dit tror vi er ved å etablere et utdanningsprogram i samarbeid med de videregående skolene, f.eks. Grong VGS og Olav Duun VGS. En god dialog med høyskoler og universitet (f.eks. NTNU) vedrørende studieprogrammer som inneholder relevant utdanning som dekker våre behov. Dette vil kunne sikre Joma Gruver kompetent arbeidskraft fra lokale ungdommer som på sikt kan fungere som bærebjelker og kulturbærere i arbeidsstokken.

For å komme i gang med dette må det gjøres en kartlegging av hvilke fag som er viktigst for gruvedriften, hvilke utdanninger som kvalifiserer for disse jobbene og hvordan slike utdanningsløp kan tilpasses inn på skolene. Det må i tillegg gjøres et profileringsarbeid fra gruveselskapet sin side for å sikre rekruttering. Når man har fullført studieprogrammet skal de kunne ansettes direkte hos Joma Gruver AS. Arbeidsområdene i moderne gruvedrift er mange og vi behøver kompetanse innenfor gruveteknologi, prosessteknologi, logistikk, marked og salg, IT, økonomi, administrasjon mm.
Det er både i kommunens og gruveselskapets interesse flest mulig bosetter seg lokalt. Et premiss for dette er at det finnes ledige og attraktive nok boliger. Det er derfor behov for et tett samarbeid mellom gruveselskapet, kommunen, private næringsaktører og Namsskogan Utvikling for å etablere et konsept for boligbygging.

Selv om det er ønskelig med så mange lokale arbeidstakere som mulig vil det uansett være en del pendling. Det må dermed også sees på etablering av pendlerboliger. Hvordan dette best kan løses må også utredes. Målet er at både boligbygging og etablering av pendlerboliger kan skje via kommersielle og lokale aktører. Dette vil bidra til både å styrke etablerte bedrifter, men også bidra til ny næringsvirksomhet i Røyrvik.
Planer for gruvedrift i Gjersvik og neste steg i prosessen
Ved fremtidig gruvedrift i Gjersvik planlegger selskapet, ifølge søknaden, å fortsette å bruke kjente gruvemetoder i form av en kombinasjon av punktgruvedrift, rom- og pilargruvedrift, og langhullsboring der eksisterende gruvesystem fortsetter. Malmen i Gjersvik er som nevnt planlagt å være en ressurs for gruvedriften i Joma og utskiping av råmalm 24 km til Joma vil skje på lastebiler med tilhenger. I Joma omdannes malm til kobber- og sinkkonsentrater. Sluttdeponering av avgangsmasse er planlagt i gamle gruveganger i Joma som tidligere er gravd ut.

Ved siden av søknaden om utvinningsrett forberedes neste steg i prosessen for utvikling av forekomsten i Gjersvik. Dette inkluderer oppdatert vurdering av mineralressurser, undersøkelser i forbindelse med gjennomføring av mulighetsstudie for hele Joma-prosjektet (Pre Feasibility Study), samt søknader om nødvendige tillatelser for gruvedrift, herunder reguleringsplan, utslipptillatelse og driftskonsesjon. Når det gjelder finansieringen av disse prosessene, forventes det at de kan skje innenfor rammen av finansieringen av Joma-prosjektet, hvor pågående søknader om offentlig finansiering vurderes å kunne gjennomføres i nær fremtid.