Bærekraft


Joma Gruver jobber for å etablere et av verdens mest bærekraftige gruvevirksomheter. Her kan du lese mer om hvordan vi gjør det:

 • Alle avgangsmassene skal lagres inne i gruvegangene, og dette er helt unikt for Joma Gruver.

 • Joma Gruver skal ikke ta i bruk nye arealer til gruvevirksomheten.
 • Joma Gruver skal bruke det mest moderne av teknologi, og vil så langt det lar seg gjøre elektrifisere virksomheten. Det handler om alt fra selve gruvearbeidet til maskinparken og transporten av mineraler til aktuell utskipningshavn for produktene.
 • Joma Gruver vil bruke lokal vannkraft som er uten CO2-utslipp. Røyrvik kommune har rikelig tilgang til konsesjonskraft og det gjør at elektrisiteten som Joma Gruver vil bruke, vil være lokal produsert vannkraft.  
 • For å knytte seg til det sosiale aspektet av bærekraft vil Joma Gruver forplikte seg til å bruke lokale leverandører som foretrukne samarbeidspartnere og utvikle et partnerskapsprogram med lokale leverandører.


Lokal tilstedeværelse er viktig for prosjektet. Utvikling av dyktige lokale ansatte vil være en styrke for virksomheten både sosialt, økonomisk og med tanke på HMS og sikkerhet.  Produkter og tjenester som ikke er direkte relatert til gruve operasjoner som lokal servicenæring, utdanning og opplæring, finansielle tjenester, administrasjon og boliger ønsker gruveselskapet å kjøpe inn lokalt og/eller regionalt. 

På en global skala vil Joma Gruver bidra til det grønne skiftet gjennom produksjon av kopper og sink, som er sentrale komponenter i batteriteknologi, el-biler, jordkabler til kraftoverføring etc. Dette er kritiske komponenter i en større elektrifisering av samfunnet. Joma Gruver vil bidra til en europeisk produksjon av metaller til det europeiske markedet og dette medfører reduserte transportavstander og et lavere CO2-avtrykk enn produksjon på andre kontinenter.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Naturmangfold


Et vesentlig element med oppstart av Joma Gruver er at tiltaket bruker eksisterende infrastruktur som fylkesveg 7024, kraftforsyning, eksisterende industriområde med deponiområder, gruveganger og bygninger. Dette medfører svært få, om noen, nye inngrep i naturen i Joma og Røyrvik.

Gruvedrift uten et dagbrudd bidrar til ytterligere mindre forstyrrelser på reindrift, og mindre forstyrrelser på dyreliv, jakt, fiske og friluftsliv. En gruvedrift uten nye arealinngrep på sårbar fjellnatur, vil være bra for alle interesser i Joma-fjellene.

Kunnskapsgrunnlaget for igangsetting av ny gruvedrift er svært godt. Det er gjennomført bortimot 30 utredninger og fagrapporter. Det er blant annet gjennomført et svært omfattende miljøprøveprogram som gir et solid kunnskapsgrunnlag for å vurdere miljøkonsekvenser.

Miljøutredningsprogrammet omfatter:

 • 67 vannprøver i ulike vannforekomster
 • Bunndyrprøver i 10 ulike prøvepunkt  
 • Prøvefiske i 3 vann/innsjøer
 • El-fiske på 6 lokasjoner
 • Sedimentprøver i tre vann
 • Naturtypekartlegging
 • Flomvurderinger
 • Egen konsekvensutredning for vannmiljø
 • Eget notat om vurdering av omlegging av bekker
 • Vurdering av vannrensing
 • Konsekvensutredning om deponering av avgangsmasser
 • Vurdering av tiltakets påvirkning jamfør vannforskriften

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Forurensning: Vannmiljø


Et viktig prinsipp ved etablering av Joma Gruver er at ny gruvevirksomhet ikke skal bidra til forurensing av vassdragene.

Joma Gruver vil være en utslippsfri virksomhet med moderne renseanlegg. Virksomheten planlegges med en vannhåndtering hvor alt vann inngår i en sirkulær vannhusholdning med gjenbruk av vann. Moderne renseteknologi som tilpasses den til enhver tid aktuelle vannkvalitet sikrer utslippsfrie løsninger. Dette gjelder driftsperioden, men også etableringsfasen hvor dagens gruveganger skal tømmes for vann.

Det skal etableres et overvåkingsprogram som vil dekke 11 vannforekomster og utslippet fra oppredningsprosessen etter at vannet har vært gjennom renseanlegget.

I forbindelse med etablering av et midlertidig dagdeponi for avgangsmasser, vil det etableres et eget system for vannhåndtering. Dette innebærer at fem bekker som i dag gjennom arealet for det midlertidige dagdeponiet vil ledes utenom området. I tillegg vil overflatevann fra dagdeponiet samles opp og ledes til renseanlegget.

Reguleringsplanen sikrer at det skal etableres egne buffersoner med vegetasjon mot Orelva, både oppe på fjellet og ved industriområdet.

Tiltaket er vurdert i henhold til vannforskriften og det forventes en svak bedring i vanntilstand basert på opprydding av gammelt avfall og ingen nye utslipp til vann.

Støytiltak inngår i planbestemmelsene og krever at foreslått avbøtende tiltak i støyrapporten gjøres juridisk gjeldende gjennom planbestemmelser. Generelt følger støybestemmelsene krav i T-1442/2021.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Samtidig rydder vi opp i tidligere utslipp. Derfor har arbeidet med reguleringsplanen, og bestemmelsene i den, vært så viktige for Joma Gruver.

Gruvedrift møtes heldigvis med helt andre miljøkrav i dag, enn det som var tilfelle fram til 1998. Statsforvalteren har ved sin behandling av planen hadde to innsigelser. Disse har det vært en prosess rundt, og det er gjort tilpasninger i planforslaget, slik at begge innsigelsene er frafalt.

Forrige gang det ble drevet gruve i Joma ble overskuddsmassen deponert i Hudningsvatnet. Dette førte etter hvert til et betydelig miljøproblem. Derfor vil vi ved drift i gruvene denne gangen deponere denne massen inne i gruvegangene.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft? Ta kontakt med oss i skjemaet under.

Hva er problemet?
Har du spørsmål om Joma Gruver?

Vi vil gjerne snakke med deg!

Takk! Meldingen din er mottatt. Vi besvarer alle henvendelser så fort som mulig.
Oops! Noe gikk galt. Prøv igjen.