Joma Gruver ønsker et tett
samarbeid med reindrifta.


Prosessen med reguleringsplan for Joma Gruver startet i 2018 og ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 04.03.22. Etter høringsfristens utløp kom det innsigelse fra Statsforvalteren og Sametinget. Statsforvalteren har i ettertid trukket innsigelsen og det gjenstår nå innsigelse fra Sametinget.  

Vi har hatt en rekke møter med Tjåehkere Sijte (reinbeitedistriktet) de siste årene. Til sammen er det gjennomført 7 møter i perioden august 2019 - august 2022. 

Joma Gruver AS har stort fokus på de store interessene for reindrift i planområdet. Det har derfor vært gjennomført en serie med møter forå sikre en god dialog med Tjåehkere Sijte. Hensikten har vært å informere Tjåehkere Sijte om prosessen og  sikre god informasjonsdeling og samarbeid om driftsmønsteret til Tjåehkere Sijte.

Joma Gruver har engasjert spisskompetanse (Tarandro AS) for å bistå i konsekvensutredningen. Her har det også vært gjennomført befaring og møte med Tjåehkere Sijte.

Joma Gruver har jobbet ut ifra følgende prinsipper mot reinbeitedistriktet:

  1. Medvirkning og informasjon
  2. Avbøtende og kompenserende tiltak i reguleringsplanen
  3. Økonomisk kompensasjon gjennom en privatrettslig avtale

Følgende oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget er gjennomført etter at saken var på høring og offentlig ettersyn i perioden november 2021 til mars 2022:

  • Oppdatert konsekvens­utredning reindrift med fokus på trafikkvurderinger og støy.
  • Det er utarbeidet to fagnotat om rystelser og påvirkning på rein og reindrift.
  • Secondopinion (fornyet vurdering) fra NaturRestaurering AS og Protect Sapmi.
  • Supplerende konsekvensutredning – fagtema reindrift. Vurdering av kumulativeeffekter, utarbeidet av NaturRestaurering AS.


Dette kunnskapsgrunnlaget viser etter vår mening at det er mulig med en sameksistens mellom Joma Gruver og reindriftsnæringen, dersom begge parter strekker seg etter å legge forholdene til rette for hverandre.

Spørsmål? Ta kontakt med oss

Det er ikke mulig å drive gruvedrift i et reinbeiteområde uten at det overhodet påvirker reindrifta. Men det er mulig å drifte gruveaktiviteten slik at påvirkningen blir så liten som mulig, og til å leve med.

Joma Gruver planlegger driften slik at aktiviteten tas ned når reinen er i området, og at den skaleres opp når reinen er i andre beiteområder. Derfor iverksetter vi avbøtende tiltak, som støydemping, der det er viktig og trengs. Vi er opptatt av å få til et best mulig samarbeid med de lokale reindriftsutøverne.

Det ble drevet gruvedrift i Joma i 25 år fra 1972 til 1998. Det var sikkert utfordrende for reindrifta, men den gang greide man å få til en sameksistens. Det var aldri snakk om gruvedrift eller reindrift. Vi tenker at sånn må det fortsatt være. Vi tror på at vi ved et godt samarbeid skal kunne legge forholdene til rette slik at reindrifta kan fortsette med å være den viktigste primærnæringen i regionen.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber for sameksistens med reindriften?

Ta kontakt med oss vi skjemaet under.

Hva er problemet?
Har du spørsmål om Joma Gruver?

Vi vil gjerne snakke med deg!

Takk! Meldingen din er mottatt. Vi besvarer alle henvendelser så fort som mulig.
Oops! Noe gikk galt. Prøv igjen.